Hala Widowiskowo – Sportowa

 

 

 

 

Obiekt stanowi doskonałą bazę do uprawiania sportu i organizowania widowisk artystycznych. W Hali o wymiarach 46x22m znajdują się trybuny w kształcie podkowy, które zapewniają miejsca siedzące dla około 1350 osób. W przypadku imprez artystycznych na płycie boiska można zorganizować dodatkową widownię dla ok. 600 osób. W Hali Widowiskowo-Sportowej odbywają się imprezy sportowe i artystyczne o randze lokalnej, krajowej, jak również międzynarodowej. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie pływalni krytej (połączenie korytarzem), stadionu piłkarskiego, pływalni letniej i siłowni.

[tab name=”Regulamin Działalności”]

 1. Hala Widowiskowo- Sportowa jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – Al. Niepodległości
 2. Celem działalności Hali Widowiskowo- Sportowej jest służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom, instytucjom oraz osobom prywatnym do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych.
 3. Hala Widowiskowo-Sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 630-2200.
 4. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy w hali decyduje kierownik obiektu w porozumieniu z Dyrekcją MOSiR.
 5.  Warunkiem zorganizowania imprezy w hali jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
 6. Zajęcia treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany sezon sportowy harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy MOSiR Tarnobrzeg a stowarzyszeniem sportowym, szkołą lub instytucją.
 7. Za grupy odbywające zajęcia w hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 8. Osoby korzystające z hali mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą obsługi hali i w zakresie adekwatnym do swoich potrzeb. Klucze do pomieszczeń pobiera się na portierni Hali Widowiskowo- Sportowej za pokwitowaniem; sprzęt sportowy udostępniają gospodarze obiektu.
 9. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu zgodnie z regulaminem porządkowym obowiązującym w Hali Widowiskowo- Sportowej.
 10. Użytkowanie hali lub przebywanie w niej jest możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą kierownika lub obsługi obiektu.
 11. Wszystkich użytkowników Hali Sportowo- Widowiskowej zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego „Regulaminu”

(-) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

[/tab]

[tab name=”Regulamin Porządkowy”]

 1. Hala Widowiskowo- Sportowa jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2.
 2. Hala Widowiskowo- Sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 630-2200.
 3. Obiekt służy do przeprowadzania programowych zajęć szkolnych, rozgrywek sportowych, treningów, imprez sportowo-rekreacyjnych i masowych.
 4. Korzystający z Obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 6. Zajęcia na obiekcie odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 7. Wstęp na obiekt mają:
  1. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych umów
  2. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych umów
  3. zakłady pracy, instytucje, organizacje pod opieką osoby odpowiedzialnej za grupę na podstawie zawartych umów
  4. osoby fizyczne i grupy zorganizowane na podstawie wykupionego wg aktualnego cennika wstępu.
 8. Osoby korzystające z obiektu i prowadzące zajęcia zobowiązane są do:
  1. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć
  2. utrzymania czystości w obiekcie
  3. przebywania w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym
  4. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie. Za pozostawione mienie w szatni kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności
  5. przestrzegania przepisów BHP, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.
 9. Osobom korzystającym z obiektu nie wolno:
  1. wchodzić na obiekt bez zezwolenia
  2. palić papierosów i spożywać alkoholu na terenie obiektu
  3. korzystać z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem
  4. niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i na terenach przyległych
  5. korzystać z niesprawnego lub widocznie uszkodzonego sprzętu, oznaczonego napisem Awaria
  6. korzystać z urządzeń wyłączonych z eksploatacji
  7. zaśmiecać i brudzić na terenie obiektu i terenach przyległych
  8. wprowadzać psów i innych zwierząt na teren obiektu
  9. wprowadzać rowerów na teren obiektu
  10. wnosić na teren obiektu: broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników z gazem, substancji żrących, cuchnących lub brudzących, fajerwerków i materiałów pirotechnicznych
  11. pisać na ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach
  12. rozdawać ulotek, sprzedawać towarów, rozwieszać materiałów reklamowych, przeprowadzać spotkań bez zezwolenia
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie są zobowiązane podporządkować się nakazom pracowników pełniących dyżur na obiekcie.
 11. Osoby wynajmujące obiekt w celach przeprowadzenia imprezy masowej zobowiązane są do przestrzegania „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” /USTAWA z dnia 20 marca 2009r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami/.
 12. Widzowie na imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych zobowiązani są:
  1. zachować ład i porządek
  2. podporządkować się poleceniom służb porządkowych i obsługi obiektu
  3. przestrzegać przepisów ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych
  4. nie blokować wyjść i dróg ewakuacyjnych.
 13. Za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania obiektu i jego urządzeń odpowiada sprawca, a w przypadku imprez zorganizowanych – wynajmujący.
 14. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu i pociągnięte do odpowiedzialności.

(-) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Spotu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

[/tab]

[tab name=”Cennik”]

 1. TRENINGI, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE /1 godzina/
  1. Kluby sportowe – 100,00 zł
  2. Szkoły i placówki oświatowe – 30,00 zł
  3. Pozostałe osoby prawne, zawody sportowe, imprezy komercyjne – kwota do negocjacji
 2. UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ /1 godzina/ – 30,00 zł
 3. TRENINGI I ZAJĘCIA REKREACYJNE w SALI 123 /1 godzina/
  1. Kluby sportowe, szkoły, osoby prawne i fizyczne – 30,00 zł
 4. UDOSTĘPNIENIE HOLU GÓRNEGO /1 godzina/ – 30,00 zł

[/tab]

[tab name=”do pobrania”]

[/tab]

[tab name=”kontakt”]

tel. 15 822 95 22 wew. 27

e-mail: s.laczna@archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl

[/tab]

[end_tabset]