Pływalnia Kryta

 
 
 
 
Zmodernizowana i rozbudowana w latach 1998- 2004 pływalnia ze względu na swoją urodę architektoniczną i wyposażenie stanowi wizytówkę miasta.
 
Obiekty znajdujące się w zmodernizowanej pływalni:
  • Basen sportowy- długość 25m, szerokość 12,50m, głębokość 1,05- 1,80m, 6 torów, temperatura wody 26-28 oC
  • Brodzik- długość 10m, szerokość 5,50m, głębokość 0,90m, temperatura wody 30-32 oC. W brodziku są zainstalowane masaże wodne (wąski i szeroki), gejzer powietrzny i tajfun wodny.
  • Zjeżdżalnia- długość 62m
  • Jaccuzi- temperatura wody 30- 32 oC. Do dyspozycji dwie 4osobowe wanny
  • Sauna fińska- sześcioosobowa, temperatura powietrza 45- 120 oC
  • Bufet- dla korzystających z basenu i osób oczekujących na kąpiących się.
  • Klienci pływalni w cenie biletu wstępu mają możliwość korzystania wg własnego uznania w czasie 1 godziny z następujących obiektów: basen sportowy, brodzik, zjeżdżalnia, jaccuzi i sauna.

Zajęcia dla najmłodszych  „Mamo, Tato..”

Wg harmonogramu:

10:45 – 11:15  —  4- 6 lat 

11:15 – 11:45 – 5 lat 

11:45 – 12:15  —  6 miesięcy – 1,5 roku 

12:15 – 12:45  —  1,5 roku – 3 lat 

[tab name=”REGULANIM PŁYWALNI”]

1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren MOSiR zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Pływalnia jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
3. Z Pływalni mogą korzystać grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne zgodnie z ustalonym harmonogramem.
4. Na Pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków
– z otwartymi ranami, widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami
– z oznaką chorób, które stwarzają niebezpieczeństwo utonięcia
– których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
5. Zajęcia na Pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
6. Kąpiących obowiązuje strój kąpielowy:
– dla mężczyzn: spodenki kąpielowe przylegające do ciała bez kieszonek i paska, a nogawka nie może być dłuższa, niż do połowy uda
– dla kobiet: kostium kąpielowy damski.
7. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się mydłem pod natryskiem
i przejście przez brodzik dezynfekujący.
8. Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej, niż 15 uczestników na 1 osobę prowadzącą zajęcia.
9. Korzystającym z Pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
– biegać po obrzeżach otaczających nieckę pływalni, w szatniach i pod natryskami
– palić papierosów, pić napojów alkoholowych, oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni
– hałasować i bez powodu alarmować ratowników
– zaśmiecać i brudzić teren Pływalni
– zjeżdżać grupowo lub głową w dół ze zjeżdżalni
– skakać do wody w miejscach do tego nie przeznaczonych.
10. Grupy korzystające z Pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, po zajęciach szatnia powinna być bezzwłocznie opuszczona.
11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
12. Osoby korzystające z urządzeń basenowych, np. sauna, zjeżdżalnia zobowiązane są do przestrzegania zasad zawartych w ich regulaminach (instrukcjach użytkowania).
13. Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratownika i prowadzącego zajęcia.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z Pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach
(Dz. U. Nr 57, poz.358).
15. Kierownictwo pływalni nie odpowiada:
– za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach ubraniowych
– za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
17. Zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu uczestników zajęć powinny być zgłoszone ratownikom.
18. Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz obiektu możliwe jest tylko na podstawie zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
19. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

Długość-62 metry | Różnica poziomów-7 metrów | Głębokość basenu lądowiska-0,9 metra | Stopień trudności-łatwa

Wyjście z basenu lądowiska-w lewą stronę, po schodach

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni MOSiR i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem,tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkowania.

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać, z wyjątkiem:

– osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiące na lęk wysokości,

– osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi na nagłe przeciążenia.

– uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.

6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po

schodach,przepychania,wymuszania miejsca w kolejce itp.

7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny, pierwszeństwo ma osoba schodząca.

8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

9. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej,

– kolor zielony – zjazd dozwolony,

– kolor czerwony – zjazd zakazany.

10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.

11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i

pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

– użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia wejścia w widoczny sposób,

– rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle,

– wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,

– wykonywania zjazdu parami i w grupie,

– wykonywania zjazdu w sposób inny niż dozwolony,

– wnoszenia do rury zjeżdżalni jakichkolwiek przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie ciała lub struktury rynny, a w szczególności :

okulary,biżuteria i sprzęt pływacki,

– wskakiwania do rury zjeżdżalni,

– zatrzymywania się w rynnie zjazdowej oraz wspinania w kierunku przeciwnym do zjazdu,

12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyna dozwolona pozycja zjazdowa to zjazd na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w dół i

rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu.

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. Wszyscy użytkownicy zjeżdżalni zobowiązani są do bezwzględnego

podporządkowania się ich poleceniom.

14. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych zużytych w wyniku wykonywania zjazdów na zjeżdżalni.

Instrukcja bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni wodnej

Po zapaleniu się światła zielonego należy:

– schylić się i spokojnie wejść na odcinek startowy,

– zająć właściwą pozycję zjazdową (na plecach z nogami w dół),

– lekko odepchnąć się rękami od ścian rynny,

– zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,

– przez cały czas zjazdu należy obserwować obszar przed stopami tak aby w razie konieczności móc wyhamować ,

– po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić nieckę lądowiska,

– schody znajdują się po lewej stronie lądowiska,

wszelkie zauważone usterki i problemy ze zjazdem należy zgłosić ratownikowi pełniącemu dyżur na strefie.

 

Instrukcja bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni wodnej

Po zapaleniu się światła zielonego należy:

– schylić się i spokojnie wejść na odcinek startowy,

– zająć właściwą pozycję zjazdową (na plecach z nogami w dół),

– lekko odepchnąć się rękami od ścian rynny,

– zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,

– przez cały czas zjazdu należy obserwować obszar przed stopami tak aby w razie konieczności móc wyhamować ,

– po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić nieckę lądowiska,

  • schody znajdują się po lewej stronie lądowiska,
  • – wszelkie zauważone usterki i problemy ze zjazdem należy zgłosić ratownikowi pełniącemu dyżur na strefie.

[/tab]

 

[tab name=”CENNIK I GODZINY WEJŚĆ”]

 

Bilet normalny (60 min.)

od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 17:30
soboty, niedziele i święta w godz. 6:00 – 16:00 – 7 zł

od poniedziałku do piątku w godz. 17:30 – 21:30
soboty, niedziele i święta w godz. 16:00 – 21:30 – 9 zł

Bilet ulgowy (60 min.)*

od poniedziałku do piątku w godz. 6:00- 17:30 – 5 zł

od poniedziałku do piątku w godz. 17:30- 21:30
soboty, niedziele i święta w godz. 6:00- 16:00 – 6 zł

soboty, niedziele i święta w godz. 16:00- 21:30 – 7 zł

* Bilet ulgowy – dzieci i młodzież z ważną legitymacją szkolną, studenci do lat 25, emeryci i renciści z ważną legitymacją

* Dzieci do lat 3 – wejście bezpłatne pod opieką rodzica

Wejścia indywidualne

od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 7:00 i 18:15 – 21:30
soboty, niedziele i święta w godz. 6:00- 7:45 i 16:00 – 21:30

Istnieje możliwość korzystania z pływalni w innych godzinach niż wymienione (7:00-17:30) w zależności od obłożenia grafiku przez grupy szkolne.

W okresie ferii szkolnych(wakacji,przerwy międzyświątecznej)harmonogram wejść ulega zmianie ,informacje w kasie pływalni lub na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje w kasie basenu i pod numerem telefonu 15 822 52 53

Wejście dla osób niepełnosprawnych (ulgowe)

 

Harmonogram wejść na pływalnię dla osób z orzeczeniem

o niepełnosprawności

(karnety specjalne-ulgowe)

W sezonie 2020/21, utworzone zostają specjalne wejścia
niedzielę
w godzinach 15:15-16:00.

Istnieje również możliwość wejść na pływalnię od poniedziałku do piątku  w godzinach wejść dla publiczności na zasadach ogólnych ,zachowując ulgę.

 

Dopłaty za kolejne rozpoczęte 6 min. odpowiednio 0,50 zł 0,60 zł 0,70 zł 0,90 zł

SAUNA CZYNNA 

Pływanie grupowe (zorganizowane) 45 min.

od poniedziałku do piątku w godz. 6:00- 18:15
sobota, niedziela i święta w godz. 6:00- 16:00

wynajem 1/2 basenu pływackiego (sportowego) lub brodzika 50 zł
plus 5 zł za każdą osobę ponad 10
wynajem basenu pływackiego (sportowego) 100 zł
plus 5 zł za każdą osobę ponad 20
wynajem kompleksu basenowego (brodzik, basen sportowy) 150 zł
wynajem kompleksu basenowego (brodzik, basen sportowy 180 zł
z atrakcjami basenowymi i zjeżdżalnią)
Dopłata za saunę (po wcześniejszej rezerwacji) 50 zł

Karnety elektroniczne (ważne 90 dni od doładowania)
kwoty doładowań (gratis 10%) 50 zł (55 zł) 100 zł (110 zł) 150 zł (165 zł)

karnet nauki pływania 8 wejść(grupy zorganizowane MOSiR) 82 zł

zajęcia „Mamo, tato chcę pływać” (dziecko + opiekun) 16 zł

Kaucja zwrotna za karnety 25 zł

Przedłużenie wartości karnetu po przekroczeniu terminu i niewykorzystaniu środków pieniężnych wynosi 30 zł


Kąpiących się obowiązuje strój kąpielowy. Zakaz pływania w spodenkach gimnastycznych i długich szerokich spodenkach kąpielowych.

[/tab]

 

[tab name=”KONTAKT”]

plywalnia@archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl

tel. 15 822 95 22 wew. 22

[/tab]

[tab name=”Ocena jakości wody”]

 

[/tab]

[/tab]

[tab name=”Badanie jakości wody basenowej”]

[MMFileList folder=”/../../simple-file-list/” format=”table” orderby=”date” types=”pdf” /]

[/tab]

[end_tabset]