Stadion Miejski

 

REGULAMIN STADIONU SPORTOWEGO

 w Tarnobrzegu,  al. Niepodległości 2

Na podstawie przepisów art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu – stadionu piłkarskiego:

§ 1

Administratorem Stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu al. Niepodległości 2.

§ 2

Stadion jest obiektem, na którym mogą być organizowane imprezy masowe – oraz inne imprezy niepodlegające przepisom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 3

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udostępnienia stadionu,  natomiast zasady uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu określa Regulamin imprezy masowej.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Pozwolenie wejścia na teren stadionu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii właściciela obiektu, a w trakcie imprezy – organizatora.
 2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.

§ 5

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
  1. jakiejkolwiek broni;
  2. wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
  3. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
  5. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  6. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora;
 2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, ogrodzeń, dachu stadionu, masztów oświetleniowych, pomostów telewizyjnych oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 3. Na terenie stadionu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych
 4. Ponadto zakazuje się:
  1. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, mur, płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
  2. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boiska, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)
  3. rzucanie wszelkimi przedmiotami
  4. używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób
  5. rozniecania ognia
  6. noszenia „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organizatora, policję i służby porządkowe.
  7. pisania na budowlach, urządzeniach drogach ich malowania i oklejania
  8. zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów
  9. wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokujących
  10. wprowadzania zwierząt.

 

§ 6

 1. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem osoby ze stadionu przez służbę ochrony.
 2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca
  z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody,

§ 7

 1. Regulamin stadionu piłkarskiego wchodzi w życie z dniem 27.08.2011 roku.

 

(-) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu