Mała Hala Sportowa

Sala Sportowa położona przy Al. Niepodległości 2, została przejęta przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 1996. Po dokonaniu generalnego remontu w roku 2001 Sala Sportowa posiadająca boisko o wymiarach 26,5×14 metrów służy do prowadzenia treningów, rozgrywek sportowych i ćwiczeń aerobiku. Sala jest udostępniana klubom sportowym, szkołom, instytucjom, zakładom pracy i osobom prywatnym.

Sala nie posiada stałych miejsc siedzących dla widzów.

[tab name=”REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI”]

1. Sala Sportowa jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2.
2. Celem działalności Sali Sportowej jest służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom, instytucjom oraz osobom prywatnym do prowadzenia zajęć treningowych i rekeacyjnych.

3. Sala Sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 730 – 2200
4. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy w sali decyduje kierownik obiektu z porozumieniu z Dyrekcją OSiR.
5. Warunkiem zorganizowania imprezy w sali jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
6. Zajęcia treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany sezon sportowy harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy MOSiR-em a stowarzyszeniem sportowym, szkołą lub instytucją.
7. Osoby fizyczne korzystają z Sali Sportowej na podstawie wykupionego wstępu wg. aktualnego cennika
8. Za grupy odbywające zajęcia na sali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
9. Użytkowanie sali lub przebywanie w niej jest możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą kierownika lub obsługi obiektu zgodnie z regulaminem porządkowym obowiązującym w Sali Sportowej.
10.Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
11.Wszystkich użytkowników Sali Sportowej zobowiązuje się do pełnego przestrzegania niniejszego Regulaminu

(-) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

[/tab]

[tab name=”REGULAMIN PORZĄDKOWY”]

1. Sala służy do przeprowadzania programowych zajęć szkolnych, rozgrywek sportowych, treningów, imprez sportowo-rekreacyjnych.
2. Korzystający z Sali są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
4. Zajęcia na obiekcie odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu.
5. Wstęp na obiekt mają:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych umów
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych umów
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje pod opieką osoby odpowiedzialnej za grupę na podstawie zawartych umów
 • osoby fizyczne i grupy zorganizowane na podstawie wykupionego wg aktualnego cennika wstępu.

8. Osoby korzystające z obiektu i prowadzące zajęcia zobowiązane są do:

 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć
 • utrzymania czystości w obiekcie
 • przebywania w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym
 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie. Za pozostawione mienie w szatni kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności
 • przestrzegania przepisów BHP, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.

9. Osobom korzystającym z obiektu nie wolno:

 • wchodzić na obiekt bez zezwolenia
 • palić papierosów i spożywać alkoholu na terenie obiektu
 • korzystać z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem
 • niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i na terenach przyległych
 • korzystać z niesprawnego lub widocznie uszkodzonego sprzętu, oznaczonego napisem AWARIA
 • korzystać z urządzeń wyłączonych z eksploatacji
 • zaśmiecać i brudzić na terenie obiektu i terenach przyległych
 • wprowadzać psów i innych zwierząt na teren obiektu
 • wprowadzać rowerów na teren obiektu
 • wnosić na teren obiektu: broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników z gazem, substancji żrących, cuchnących lub brudzących, fajerwerków i materiałów pirotechnicznych
 • pisać na ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach
 • rozdawać ulotek, sprzedawać towarów, rozwieszać materiałów reklamowych, przeprowadzać spotkań bez zezwolenia

10.Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie są zobowiązane podporządkować się nakazom pracowników pełniących dyżur na obiekcie.
11.Widzowie na imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych zobowiązani są:

 • zachować ład i porządek
 • podporządkować się poleceniom służb porządkowych i obsługi obiektu
 • przestrzegać przepisów ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych
 • nie blokować wyjść i dróg ewakuacyjnych.

13.Za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania obiektu i jego urządzeń odpowiada sprawca, a w przypadku imprez zorganizowanych – wynajmujący.
14.Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu i pociągnięte do odpowiedzialności.

 

(-) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

[/tab]

[tab name=”CENNIK”] 

 1. TRENINGI, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE /1 godzina/
  1. Szkoły i placówki oświatowe – 30,00 zł
  2. Kluby sportowe, osoby prawne i fizyczne – 60,00 zł
 2. IMPREZY KOMERCYJNE /1 godzina/ – kwota do negocjacji

[/tab]

[tab name=”Kontakt”]

s.laczna@archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl

tel. 15 822 95 22 wew. 27

[/tab]

 

[end_tabset]